PRIVACYBELEID

Object: Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens, overeenkomstig artikel 13 van wetsbesluit 196/2003, dat de code voor de bescherming van persoonsgegevens bevat, en verzoek om uw toestemming voor de verwerking van bepaalde gegevens.

1. Bij wetsbesluit 196/2003 is de wet op de bescherming van persoonsgegevens ingevoerd. In overeenstemming met de bepalingen van deze code is de verwerking van persoonsgegevens door onze organisatie gebaseerd op de beginselen van juistheid, rechtmatigheid en transparantie en de bescherming van de vertrouwelijkheid en de rechten van de personen op wie de gegevens betrekking hebben.

2. In deze context verstrekken wij u de informatie als bedoeld in artikel 13 van wetsbesluit 196/2003 en vragen wij u om uw toestemming voor de verwerking van de hieronder gespecificeerde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: het beheren van uw verzoek om informatie en/of reservering om u de relevante informatie te verstrekken.

3. De verstrekking van uw gegevens is verplicht voor de verwezenlijking van de bovengenoemde doeleinden; indien u uw gegevens niet, gedeeltelijk of onjuist verstrekt, kunnen wij u de gevraagde diensten niet leveren.

4. Indien u uw toestemming hebt gegeven en totdat u deze intrekt, worden uw persoonsgegevens ook verwerkt voor de volgende bijkomende doeleinden:

a. studies en statistisch en marktonderzoek uit te voeren; b. per post, e-mail en/of telefoon reclame, informatie en commercieel voorlichtingsmateriaal te verzenden; c. directe en indirecte verkoop- en plaatsingsactiviteiten uitvoeren d. interactieve commerciële communicatie uit te voeren; e. klanttevredenheidsonderzoeken uit te voeren over de kwaliteit van de geleverde diensten (ook via derden).

U kunt uw voor deze doeleinden gegeven toestemming te allen tijde intrekken door contact op te nemen met de in punt 10 genoemde verantwoordelijke persoon. Toestemming voor de in dit punt 4 genoemde verwerking en doeleinden is niet verplicht; indien u weigert, worden uw gegevens alleen verwerkt voor de in punt 2 genoemde doeleinden.

5. Als klanten of potentiële klanten zijn de te verwerken gegevens over het algemeen van gemeenschappelijke aard, aangezien zij hoofdzakelijk bestaan uit elementen van persoonlijke identificatie. In het geval dat u in de velden die niet voorzien in een specifieke vermelding gegevens aangeeft die, overeenkomstig artikel 4 letter d) van het wetsbesluit 196/2003, van gevoelige aard zijn en als zodanig een bijzondere bescherming verdienen, delen wij u mee dat deze gegevens door ons zullen worden verwerkt binnen de grenzen die door de Privacycode zijn vastgesteld. Wij herinneren eraan dat "gevoelige gegevens" in het algemeen in artikel 4, onder d), van wetsbesluit 196/2003 worden gedefinieerd als persoonsgegevens "waaruit de raciale of etnische afkomst, de godsdienstige, levensbeschouwelijke of andere overtuigingen, de politieke opvattingen, het lidmaatschap van partijen, vakbonden, verenigingen of organisaties met een godsdienstig, levensbeschouwelijk, politiek of vakbondskarakter kunnen worden afgeleid, alsmede persoonsgegevens die de gezondheid en het seksuele leven betreffen".

6. De verzamelde gegevens worden op papier en/of elektronisch verwerkt en in ieder geval in overeenstemming met de desbetreffende regelgeving.

7. Wij preciseren dat onze organisatie de nodige organisatorische, fysieke en logische maatregelen treft om de veiligheid van de gegevens te garanderen, met name onder verwijzing naar de bepalingen van bijlage B bij Presidentieel Besluit 196/2003. Technische voorschriften inzake minimale veiligheidsmaatregelen.8. Naast werknemers van de Vennootschap kunnen sommige verwerkingen van uw persoonsgegevens ook worden uitgevoerd door derden, gevestigd in Italië en/of in het buitenland, waaraan onze organisatie bepaalde activiteiten (of een deel daarvan) toevertrouwt die functioneel zijn voor de levering van de bovengenoemde diensten. In dat geval opereren dezelfde betrokkenen als autonome verantwoordelijken voor de verwerking of worden zij aangewezen als gegevensverwerkers of verantwoordelijken voor de verwerking. Alle aangewezen verwerkers en aangestelden zullen adequate werkinstructies ontvangen, met name wat betreft het nemen van minimale veiligheidsmaatregelen, teneinde de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de gegevens te kunnen waarborgen. De bovengenoemde derden vallen in wezen onder de volgende categorieën: Incassobedrijven, Bedrijven die verkeersgegevens verwerken voor facturatiedoeleinden, Bedrijven die belast zijn met het afdrukken en verzenden van facturen naar klanten, Consultancybedrijven, Kredietovermakingsbedrijven, Agenten en Procurers, Franchisegevers, Technologische dienstverleners, Content Providers.9. Wij geven hieronder het uittreksel uit artikel 7 van wetsbesluit 196/2003 weer, om u eraan te herinneren dat u de volgende rechten ten opzichte van ons kunt uitoefenen:

a. een bevestiging te krijgen van het bestaan van uw persoonsgegevens, ook al zijn deze nog niet geregistreerd, en deze in begrijpelijke vorm mee te delen b. een indicatie te krijgen van de oorsprong van de persoonsgegevens, alsmede van de doeleinden en methoden van verwerking c. een indicatie krijgen van de logica die is toegepast bij de verwerking met behulp van elektronische instrumenten d. geïnformeerd te worden over de identiteit van de voor de verwerking verantwoordelijke en de gegevensverwerkers e. inlichtingen in te winnen over de personen of categorieën van personen aan wie de persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld of die als aangewezen vertegenwoordiger op het grondgebied van de staat, de gegevensverwerkers of de met de verwerking belaste personen van deze gegevens kennis kunnen nemen f. de bijwerking, rectificatie of, in voorkomend geval, integratie van de gegevens te verkrijgen g. verwijdering, omzetting in anonieme vorm of afscherming van in strijd met de wet verwerkte gegevens te verkrijgen h. de verwijdering, omzetting in anonieme vorm of afscherming te verkrijgen van gegevens waarvan de opslag niet noodzakelijk is in verband met de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld of vervolgens verwerkt i. laten bevestigen dat de bijwerking, rectificatie, integratie, uitwissing, anonimisering of afscherming van de gegevens, ook wat de inhoud ervan betreft, is meegedeeld aan de instanties waaraan of waardoor de gegevens zijn verstrekt of verspreid, tenzij dit vereiste onmogelijk blijkt of een inspanning vergt die duidelijk niet in verhouding staat tot het te beschermen recht j. zich om legitieme redenen geheel of gedeeltelijk te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, zelfs indien dit relevant is voor het doel van het verzamelen ervan k. geheel of gedeeltelijk bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor het verzenden van reclamemateriaal of rechtstreekse verkoop of voor het uitvoeren van marktonderzoek of commerciële communicatie.

10. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking: Sanfilippo Daniele (Frantoio Oleario Di Sanfilippo Daniele), C.da San Pietro, 90030 Castronovo di Sicilia (PA).

nl_BEDutch

Welkom in onze familie!

Meld u aan voor de nieuwsbrief en ontvang een kortingscode van €5, geldig voor uw eerste bestelling!

Nieuwsbriefformulier (#3)