ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Algemene voorwaarden van te koop voor online aankopen op de website www.oliosanfilippo.com.

De verkoper via de online e-shop www.oliosanfilippo.com met wettelijke en administratieve zetel in C/DA San Pietro snc in Castronovo di Sicilia (PA) CAP 90030, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als: Productie van olijfolie uit olijven die hoofdzakelijk niet zelf zijn geproduceerd volgens nadere specificaties, start de activiteit van het bottelen en verpakken van extra olijfolie van de eerste persing en de elektronische marketing van gebottelde en verpakte producten.

Code REA PA-261303

BTW: 05516100820

Adres PEC: [email protected]

Rechtsvorm: Individuele onderneming

1) ALGEMENE OPMERKINGEN

Deze algemene verkoopvoorwaarden (ALGEMENE VOORWAARDEN) zijn onderworpen aan het consumentenwetboek (wetsbesluit nr. 70/2003, zoals gewijzigd en aangevuld) en zijn uitsluitend van toepassing op de verkoop op afstand via internet van de op de site getoonde producten. www.oliosanfilippo.com De validatie van een bestelling impliceert de stilzwijgende lezing en aanvaarding van de op dat ogenblik geldende Algemene Voorwaarden.

Overeenkomstig de geldende Italiaanse en EU-wetgeving valt de economische relatie tussen de verkoper en de klant onder de wetgeving inzake consumentenbescherming.

alleen als de klant koopt voor persoonlijke doeleinden die geen verband houden met zijn zakelijke activiteit. Bijgevolg vallen de betrekkingen tussen de verkoper en de beroepsbeoefenaar die koopt voor doeleinden die verband houden met zijn bedrijfsactiviteit, hetzij van ondernemers-, hetzij van handelsaard, en die zijn BTW-nummer verstrekt, niet onder de regelgeving inzake consumentenbescherming, met name wetgevingsdecreet nr. 185 van 1999 (op afstand gesloten overeenkomsten), wetgevingsdecreet nr. 50 van 1992 (herroepingsrecht) en de artikelen 1469 bis en volgende van het burgerlijk wetboek.

2) PRIJZEN EN BETALINGEN

Alle producten en hun prijzen op de site zijn inclusief BTW. De leveringskosten en de kosten van bijkomende prestaties van Sanfilippo Oil zijn ten laste van de klant voor bedragen van minder dan 50€.

De servicekosten (botteling van extra olijfolie van de eerste persing en van verschillende soorten olijfolie die niet zelf worden geproduceerd) worden met de klant overeengekomen.

dienstverleningskosten moeten in aanmerking worden genomen plus BTW.

Betaling kan geschieden door:

- Paypal;

- Visa, MasterCard, maestro. mail pay

- Voorschot van 40% door overschrijving.

Voor betalingsdetails, zie onze Betalingsvoorwaarden.

3) HOE ORDERS UIT TE VOEREN

A) Aankooporders worden online geplaatst via de bestelprocedure (hierna de "Bestelprocedure") die beschikbaar is op de Site in de rubriek shop. De Klant voegt het Product toe aan het "Winkelwagentje" en voert, na kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid, de verzend- en facturatiegegevens in, selecteert de gewenste betalingswijze en bevestigt de bestelling.

Met de bevestiging van de bestelling, die de waarde heeft van een contractueel voorstel, erkent en verklaart de Klant dat hij kennis heeft genomen van alle informatie die hem tijdens de aankoopprocedure is verstrekt en dat hij de uitgeschreven Algemene Voorwaarden en Betalingsvoorwaarden volledig aanvaardt.

B) Het contract met de klant wordt geacht te zijn gesloten met de aanvaarding van de bestelling door Azienda Frantoio oleario di Sanfilippo. Deze aanvaarding wordt aan de Klant meegedeeld door middel van een e-mail ter bevestiging van de bestelling. Indien de Klant een consument is (d.w.z. een natuurlijke persoon die goederen aankoopt voor doeleinden die geen verband houden met zijn beroepsactiviteit), dient hij, zodra de online aankoopprocedure is afgesloten, een elektronische kopie af te drukken of op te slaan en in ieder geval deze algemene verkoopvoorwaarden te bewaren, overeenkomstig de bepalingen van de Italiaanse wet inzake op afstand gesloten overeenkomsten.

Elk recht van de Klant op schadevergoeding of compensatie, alsook elke contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade aan personen en/of goederen, veroorzaakt door de niet-aanvaarding of niet-uitvoering, zelfs gedeeltelijk, van een bestelling, is uitgesloten.

C) Frantoio Sanfilippo herinnert eraan dat de Klant, alvorens over te gaan tot de Aankoop, op elk moment Gebruiker van de Site of klant kan worden door de desbetreffende online registratie via de HOME pagina "Welkom bij Sanfilippo Oil Ga verder door uw e-mail in te vullen (om het gereserveerde aanbod te ontdekken) of ga naar de winkel (om de kwaliteit van echte extra olijfolie van eerste persing te ontdekken).

Of u kunt een offerte aanvragen als u een detailhandelaar, restauranthouder of kwaliteitsprofessional bent.

4) LEVERINGSGEBIED

De Azienda Olearia Sanfilippo levert in het hele land en in Europa door gecontracteerde koeriers.

Voor Europa geschiedt de verzending per vliegtuig of vrachtwagen, zodat het mogelijk is minimumorders tot 50 kg inclusief pallet en verpakking te plaatsen.

In het geval van levering aan de kleinere eilanden van Italië en aan moeilijk bereikbare plaatsen (lagune van Venetië, eiland Elba, Capri, Ischia, enz.) zijn één, maximaal twee werkdagen vereist VOORSTAND VAN DE BESTELLING

Voor nationale en internationale 10/12:00 express of economy express leveringsdiensten via TNT vraag een offerte vooraf of

nodigen wij u uit om onze leveringsvoorwaarden te bezoeken

De leveringen gebeuren rechtstreeks op het adres dat de klant bij zijn bestelling heeft opgegeven;

Bestelde goederen reizen derhalve geheel voor risico van Azienda Olearia Sanfilippo.

Afhankelijk van het gebied van bestemming van de goederen (Italië/Europa) kan de levering plaatsvinden binnen 2 tot 15 dagen, behoudens ongelukken. Alle aankopen worden geleverd door een koerierdienst van maandag tot vrijdag, met uitzondering van feestdagen en nationale vakanties.

Nadat de goederen zijn verzonden, wordt een bevestigingsmail met een trackingnummer naar de klant gestuurd, die een link bevat om de zending te traceren.

5) ANNULERING VAN KOOPORDERS

Indien de Klant zijn Bestelling wenst te annuleren, kan hij dit doen binnen 24 (vierentwintig) uur na betaling, zonder bijkomende kosten.

In dat geval betaalt Frantoio Sanfilippo de Klant het volledige bedrag terug.

Niet-geregistreerde klanten kunnen overgaan tot annulering door te bellen naar: 091/6194381 of te schrijven naar [email protected]

6) PRODUCT ONBESCHIKBAARHEID

Indien de bestelde producten tijdelijk niet beschikbaar zijn, stelt de Azienda Olearia Sanfilippo de klant daarvan onverwijld in kennis, onverminderd diens recht om de bestelling te annuleren.

7) HERROEPINGSRECHT

Krachtens de gecombineerde bepalingen van de artikelen 64 en volgende van de CONSUMENTENCODE (Wetgevingsdecreet nr. 2005/206) en de bepalingen van Wetgevingsdecreet nr. 21 van 21 februari 2014 heeft de eindverbruiker het recht om de koopovereenkomst om welke reden dan ook te herroepen, zonder opgave van redenen en zonder boete.

(e) levering van verzegelde goederen die om hygiënische of gezondheidsbeschermingsredenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en die na de levering zijn geopend; Art. 59 lit.f) levering van goederen die na de levering onlosmakelijk met andere goederen zijn vermengd; Art. 59 lit. g) levering van alcoholhoudende dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de verkoopovereenkomst, waarvan de levering pas na dertig dagen kan plaatsvinden en waarvan de werkelijke waarde afhangt van schommelingen van de markt waarop de handelaar geen vat heeft).

Om dit recht uit te oefenen moet de klant binnen 14 werkdagen na de datum van ontvangst van de goederen een mededeling sturen. Deze mededeling moet worden verzonden per aangetekende brief met ontvangstbevestiging, gericht aan: Azienda Olearia di Sanfilippo Daniele C/DA San Pietro SNC Castronovo di Sicilia (PA) 90030 Zodra wij de bovengenoemde mededeling van herroeping hebben ontvangen, zal de klantenservice de klant instructies meedelen over de wijze waarop de goederen kunnen worden teruggezonden, die binnen 10 dagen na de toestemming in onze magazijnen moeten worden ontvangen.

Het herroepingsrecht is echter onderworpen aan de volgende voorwaarden:

1. Het recht geldt voor het gekochte product in zijn geheel; het is niet mogelijk de herroeping slechts op een gedeelte van het gekochte product uit te oefenen.

2. In overeenstemming met de wet zijn de verzendkosten voor het terugzenden van de goederen voor rekening van de klant.

3. De verzending, tot het certificaat van ontvangst in ons magazijn, valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de klant.

4. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan of diefstal/verlies van goederen die door onverzekerde zendingen worden geretourneerd.

5. In geval van schade aan de goederen tijdens het vervoer, wordt de klant hiervan in kennis gesteld (binnen 5 werkdagen na ontvangst van de goederen in onze magazijnen), zodat hij een klacht kan indienen bij de vervoerder van zijn keuze en de waarde van de goederen (indien verzekerd) vergoed kan krijgen. In dat geval zal het product ter beschikking van de klant worden gesteld voor terugzending op hetzelfde moment als de annulering van het verzoek tot herroeping.

6. Het herroepingsrecht kan in geen geval worden uitgeoefend voor bederfelijke waar waarvan de houdbaarheidsdatum minder dan of gelijk is aan 10 dagen.

Wij zullen de klant het volledige reeds betaalde bedrag binnen 30 dagen na de terugzending van de goederen terugbetalen door middel van een overschrijving van het bedrag dat op de kredietkaart of via bankoverschrijving is aangerekend. In dit laatste geval is het aan de klant om de bankgegevens voor de terugbetaling te verstrekken.

Het herroepingsrecht vervalt volledig, wegens het ontbreken van de essentiële integriteit van de goederen (verpakking en/of inhoud), in gevallen waarin wordt vastgesteld dat: a. Het ontbreken van de uitwendige verpakking en/of het etiket van het gekochte product, b. Schade aan het product door andere oorzaken dan het vervoer.

In geval van verval van het herroepingsrecht worden de gekochte goederen teruggestuurd naar de afzender, die de verzendkosten voor zijn rekening neemt. Het herroepingsrecht kan in geen geval door professionals worden uitgeoefend.

8) KLACHTEN

Voor meldingen, klachten of vragen kunt u bellen naar 3295376741-0916194381 of schrijven naar e-mail [email protected] of [email protected]

9) BESCHERMING VAN MINDERJARIGEN

Minderjarigen onder de 18 jaar mogen, behalve onder toezicht van een volwassen familielid, geen bestellingen plaatsen via het online bestelformulier.

10) CONTROVERSIES Voor eventuele geschillen is de bevoegde rechtbank die van Termini Imerese (PA) Disclaimer en Copyright

Copyright oliosanfilippo.com ®. Alle rechten voorbehouden. De gehele inhoud van deze site (kenmerkende tekens, teksten, foto's, video's, enz.) is voorbehouden aan Azienda Olearia di Sanfilippo Daniele. Derhalve kunnen reproductie- en distributiehandelingen, zelfs gedeeltelijk, die niet door de rechthebbenden zijn toegestaan, burgerlijk en strafrechtelijk worden vervolgd krachtens de wet van 22 april 1941 en latere wijzigingen (bescherming van het auteursrecht en de naburige rechten). Reproductie, zelfs gedeeltelijk, op andere websites, mailinglijsten, nieuwsbrieven, gedrukte tijdschriften, cd-roms en andere computermedia is derhalve verboden, zelfs zonder winstoogmerk. Gedeeltelijke reproducties van de inhoud van de site zijn toegestaan, mits de bron wordt vermeld en de reproductie geen winstoogmerk heeft.

Sommige op deze site gereproduceerde foto's zijn afkomstig van het internet en worden daarom als openbaar beschouwd. De auteurs van de beelden of de betrokken personen kunnen te allen tijde om verwijdering ervan verzoeken door te schrijven naar het e-mailadres [email protected]

Privacy- en cookiebeleid

1. Vertrouwelijkheid en cookiebeleid

De website www.oliosanfilippo.com heeft dit privacybeleid opgesteld om te bevestigen dat het de privacy van zijn gebruikers respecteert in overeenstemming met de geldende regelgeving volgens wetsbesluit 196/2003 (privacywet), daarom verwerken wij alle informatie die ons wordt verstrekt voor commerciële en administratieve beheersdoeleinden (boekhouding, logistiek, lijstvorming, facturering).

De eigenaar van de verwerking van persoonsgegevens, alsmede van de voor het beheer daarvan gebruikte instrumenten, met inbegrip van het vertrouwelijkheids- en veiligheidsprofiel, is het bedrijf Frantoio Oleario di Sanfilippo Daniele met zetel in Castronovo di sicilia in C/DA San Pietro snc (PA) 90030.

BTW-NUMMER 05516200820

Wij gebruiken onze eigen en/of externe cookies op onze website om u de beste surfervaring te bieden. In deze rubriek vindt u alle nodige informatie hierover.

Wat zijn cookies?

Wanneer u een website bezoekt, slaat uw computer een tekstbestand op: dit tekstbestand wordt een cookie genoemd.

In dit kleine bestand zit informatie die die website zal gebruiken wanneer u besluit hem opnieuw te bezoeken. Dankzij deze dienst hoeft u bijvoorbeeld niet telkens op dezelfde website uw gebruikersnaam en/of taalinstellingen in te voeren. U kunt echter altijd cookies deactiveren en wij leggen hieronder uit hoe u dat doet.

Er zijn ook zogenaamde profileringscookies, dat zijn de cookies die nodig zijn om gebruikersprofielen aan te maken om reclameboodschappen te sturen in overeenstemming met de voorkeuren die de gebruiker op de pagina's van de Site heeft aangegeven. Wij gebruiken geen profileringscookies op onze Site.

Cookies verwijderen

Als u cookies deactiveert, moet u altijd de vereiste informatie opnieuw invoeren wanneer u onze online diensten bezoekt, omdat het systeem deze niet heeft opgeslagen. Afhankelijk van de browser die u gebruikt, zijn er verschillende manieren om cookies uit te schakelen: Microsoft Internet Explorer - Google Chrome - Mozilla Firefox - Apple Safari.

Cookies van derden

Een website kan diensten van derden hosten op zijn pagina's, bv. reclamebanners, ook sociale plug-ins, YouTube, Slideshare, enz. In dit geval worden ze third-party cookies genoemd, juist omdat ze niet rechtstreeks te herleiden zijn naar de website die u bezoekt, maar naar externe diensten die deze aanbiedt.

Ook onze website gebruikt dit soort diensten; hieronder geven wij voor elke gebruikte of bruikbare dienst de link naar de specifieke informatie: Google (Plus, Maps, YouTube) - Facebook - Twitter - LinkedIn en Slideshare - Instagram.

Onze website maakt gebruik van informatieaanvraagformulieren om klanten in staat te stellen informatie over onze producten en diensten te ontvangen. Wij gebruiken de in het bestelformulier ingevoerde gegevens om de gebruiker informatie over ons bedrijf, commerciële aanbiedingen en promotiemateriaal toe te sturen en om in geval van nood contact op te nemen met de gebruiker. Als u in de toekomst geen mededelingen meer wenst te ontvangen, lees dan het gedeelte "Mailingopties".

2. Openbare discussiegroepen

Onze site kan blogs, chatrooms en discussieforums beschikbaar maken voor gebruikers. Merk op dat alle informatie die door gebruikers op deze plaatsen openbaar wordt gemaakt, en wij dringen er daarom bij gebruikers op aan voorzichtigheid te betrachten voordat zij besluiten persoonlijke informatie te verspreiden.

3. Beveiliging

Onze website neemt veiligheidsmaatregelen om een maximale bescherming te verzekeren tegen verlies, misbruik en wijziging van de informatie in ons bezit.

4. Mailing opties

Onze site biedt gebruikers die dat wensen de mogelijkheid om af te zien van verdere communicatie van ons bedrijf en onze partners, vanaf het moment dat informatie over de identiteit van de gebruiker wordt gevraagd. Als u uw gegevens uit onze database wilt verwijderen en geen verdere communicatie van ons wilt ontvangen of niet langer gebruik wilt maken van onze diensten, kunt u een e-mail sturen naar [email protected] met "e-mail verwijderen" in de onderwerpregel, of u kunt inloggen op uw account om het versturen van nieuwsbrieven te deactiveren.

5. Correcties/updates

Om eerder verstrekte gegevens te vervangen en te wijzigen, kan de gebruiker een e-mail sturen naar het adres met in de onderwerpregel [email protected] "correctie/bijwerking gegevens", of inloggen op zijn account om gegevens te wijzigen en bij te werken.

6. Neem contact op met

Voor vragen of verduidelijkingen betreffende het privacybeleid, de praktijken in gebruik op onze website, kunt u schrijven naar [email protected]

Gelieve deze verkoopsvoorwaarden af te drukken en te lezen.

Sanfilippo Daniele

nl_BEDutch

Welkom in onze familie!

Meld u aan voor de nieuwsbrief en ontvang een kortingscode van €5, geldig voor uw eerste bestelling!

Nieuwsbriefformulier (#3)